OnCredit CPA Android - VN

<p><strong>1. Tổng quan về Offer</strong><br /> ONCREDIT - TƯ VẤN VAY TIỀN ONLINE NHANH<br /> Dịch vụ tư vấn vay online 24/7, gi&uacute;p bạn đăng k&yacute; tư vấn vay tiền nhanh mọi l&uacute;c mọi nơi. Chỉ cần thiết bị c&oacute; kết nối Internet, bạn c&oacute; thể nhận được:<br /> ✔️ Số tiền vay l&ecirc;n đến 15.000.000 VND<br /> ✔️ Thời hạn cho vay tối thiểu l&agrave; 92 ng&agrave;y (EN: Minimum loan term is 92 days)<br /> ✔️ Thời hạn cho vay tối đa l&agrave; 183 ng&agrave;y (EN: Maximum loan term is 183 days)<br /> ✔️ L&atilde;i suất h&agrave;ng năm tối đa (APR): 14.6% (kh&ocirc;ng th&ecirc;m bất k&igrave; ph&iacute; n&agrave;o kh&aacute;c)<br /> <br /> <strong>2. Điều kiện ghi nhận</strong></p> <p><strong>Hoa hồng: 150.000Đ/ Lượt đăng k&yacute; vay th&agrave;nh c&ocirc;ng</strong><br /> Bước 1: Tải ứng dụng OnCredit, đăng k&yacute; t&agrave;i khoản bằng số điện thoại<br /> Bước 2: Nhập c&aacute;c th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n, chụp ảnh 2 mặt CMND/CCCD v&agrave; ảnh selfie cầm CMND/CCCD<br /> Bước 3: Nhấn gửi hồ sơ v&agrave; chờ kết quả x&eacute;t duyệt khoản vay nhanh<br /> Bước 4: Hệ thống verify th&agrave;nh c&ocirc;ng users<br /> <br /> <strong>3. L&yacute; do hủy</strong><br /> - Kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; Kh&aacute;ch h&agrave;ng cũ của OnCredit<br /> - Hồ sơ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n kh&ocirc;ng hợp lệ<br /> <br /> Content &amp; Cre<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RgB6b2oNGrqPFuu3wTXNz6HGcnCMSzY8" target="_blank">a</a><a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RgB6b2oNGrqPFuu3wTXNz6HGcnCMSzY8" target="_blank">tives</a><br /> <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RgB6b2oNGrqPFuu3wTXNz6HGcnCMSzY8" target="_blank">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RgB6b2oNGrqPFuu3wTXNz6HGc</a>nCMSzY8</p> <p><strong>4. Đối so&aacute;t v&agrave; thanh to&aacute;n</strong><br /> - Ng&agrave;y đối so&aacute;t: ng&agrave;y 10 th&aacute;ng N<br /> - Thời gian đối so&aacute;t:&nbsp;Từ ng&agrave;y 01 đến ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng của th&aacute;ng N<br /> - Thời gian thanh to&aacute;n: T + 30</p>