BE ANDROID - VN

<p><strong>1. Tổng quan về Offer</strong></p> <p>Ứng dụng Be cung cấp dịch vụ thương mại điện tử gồm 2 dịch vụ ch&iacute;nh l&agrave; beBike gi&agrave;nh cho xe 2 b&aacute;nh v&agrave; beCar gi&agrave;nh cho xe 4 b&aacute;nh. Với c&aacute;c ưu điểm: C&ocirc;ng nghệ đặt xe 4.0 tr&ecirc;n di động, cam kết dịch vụ gọi xe chất lượng cao, thời gian đ&oacute;n/ trả kh&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng, đảm bảo an to&agrave;n cho h&agrave;nh kh&aacute;ch đặt xe, chi ph&iacute; hợp l&yacute;, gi&aacute; cả phải chăng, đội ngũ đối t&aacute;c t&agrave;i xế nhiệt t&igrave;nh, tận t&acirc;m, lắng nghe hai chiều, phản hồi t&iacute;ch cực.<br /> <br /> <strong>2. Điều kiện ghi nhận</strong></p> <p>- H&igrave;nh thức trả hoa hồng: CPA<br /> <strong>- Hoa hồng: 38.000Đ/ Lượt ho&agrave;n th&agrave;nh chuyến đi</strong><br /> - Action được chấp nhận: Kh&aacute;ch h&agrave;ng Tải Ứng Dụng Be &gt; Mở Ứng Dụng Be &gt; Đăng k&yacute; T&agrave;i khoản &gt; Nhập v&agrave;o điểm đến &gt; Y&ecirc;u cầu chuyến đi &gt; Ho&agrave;n th&agrave;nh chuyến đi.<br /> - Chiến dịch hiện tracking cho c&aacute;c chuyến đặt xe v&agrave; dịch vụ giao h&agrave;ng. Đơn h&agrave;ng chỉ hiển thị khi đặt chuyến xe/dịch vụ giao h&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p><strong>Content &amp; Creatives</strong><br /> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LrYl-zVb08XSeEyVuJcJmtSMoH1xQFeg" target="_blank">https://drive.google.com/drive/folders/1LrYl-zVb08XSeEyVuJcJmtSMoH1xQFeg</a><br /> <br /> <strong>3. L&yacute; do hủy</strong><br /> - Kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; Kh&aacute;ch h&agrave;ng cũ của Ứng Dụng Be, đ&atilde; thực hiện &iacute;t nhất một (01) chuyến đi/giao h&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng với Ứng Dụng Be.</p> <p><strong>4. Đối so&aacute;t v&agrave; thanh to&aacute;n</strong><br /> - Ng&agrave;y đối so&aacute;t: ng&agrave;y 10 th&aacute;ng N<br /> - Thời gian thanh to&aacute;n: T + 15 ( 15 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y T)</p>