MB Bank IOS eKYC - VN

<p><strong>1. Tổng quan về Offer</strong></p> <p>Ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại Cổ phần Qu&acirc;n đội - viết tắt l&agrave; MB (t&ecirc;n giao dịch tiếng Anh l&agrave; Military Commercial Joint Stock Bank), l&agrave; một ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại cổ phần của Việt Nam, một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc ph&ograve;ng. Với lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển hơn 27 năm, MB đ&atilde; cho kh&aacute;ch h&agrave;ng thấy được sự uy t&iacute;n cũng như lu&ocirc;n bắt kịp thời đại của m&igrave;nh.</p> <p><strong>Ng&agrave;y 14/02/2020, MB ra mắt phi&ecirc;n bản App mới đi k&egrave;m v&ocirc; v&agrave;n khuyến m&atilde;i d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thiết của MB cũng như c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng mới đầy tiềm năng.</strong></p> <p><strong>2. Hoa hồng v&agrave; tư liệu truyền th&ocirc;ng</strong></p> <ul> <li>H&igrave;nh thức : lượt x&aacute;c thực eKYC th&agrave;nh c&ocirc;ng</li> <li>Hoa hồng: 55,000 VNĐ/1 lượt x&aacute;c thực eKYC th&agrave;nh c&ocirc;ng</li> <li>Link tư liệu truyền th&ocirc;ng:&nbsp;<a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F2pdu4aPKDfj1hAvuggImvUt8C1kXXKH" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TẠI Đ&Acirc;Y</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1k1ZTGKuuOSem889PqADlUzEMqNqeTcIS" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TẠI Đ&Acirc;Y</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HFkToVkHW0D3ZDXoSqtk1n8NH5UES7Km" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TẠI Đ&Acirc;Y</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rHho1MJkrtEMekHOlojZ_LeCg2Z9apHn" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TẠI Đ&Acirc;Y</a></li> <li>Tham khảo tổng hợp một số lỗi khi đăng k&yacute; t&agrave;i khoản&nbsp;<a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1TOcJzW1-4rM4-mqYLZJ96Vdf3QygSDJC" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TẠI Đ&Acirc;Y</a></li> </ul> <p><strong>3. Đối so&aacute;t thanh to&aacute;n</strong></p> <p>- Thời&nbsp;gian đối so&aacute;t: Ng&agrave;y 26 th&aacute;ng N chốt số giai đoạn từ 26 th&aacute;ng N-1 đến ng&agrave;y 25 th&aacute;ng N</p> <p>- Ng&agrave;y đối so&aacute;t:&nbsp;26-27 th&aacute;ng N</p> <p>- Thời gian thanh to&aacute;n:&nbsp;Ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng của th&aacute;ng N</p> <p><strong>4. Điều kiện tracking&nbsp;đơn h&agrave;ng</strong></p> <ul> <li>Đơn sẽ được update mỗi ng&agrave;y (th&ocirc;ng thường sau 24h từ khi ho&agrave;n th&agrave;nh đăng k&iacute;)</li> <li><strong>CHỈ HIỂN THỊ ĐƠN ĐĂNG K&Yacute; T&Agrave;I KHOẢN TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG.</strong></li> </ul> <p><strong>5. Điều kiện ghi nhận đơn h&agrave;ng</strong></p> <ul> <li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng bấm v&agrave;o link của Publisher</li> <li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng truy cập v&agrave;o app MB Bank của Ng&acirc;n h&agrave;ng Qu&acirc;n Đội</li> <li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng bấm v&agrave;o mở t&agrave;i khoản</li> <li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng nhập số điện thoại - nhập x&aacute;c thực OTP</li> <li>Điền đầy đủ th&ocirc;ng tin v&agrave; cung cấp ảnh CMND/CCCD</li> <li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng cung cấp sinh trắc học bằng Face ID hoặc camera theo hướng dẫn</li> <li>Tạo mật khẩu v&agrave; x&aacute;c thực mật khẩu</li> <li>Bấm gửi hồ sơ</li> <li>X&aacute;c thực eKYC th&agrave;nh c&ocirc;ng</li> </ul> <p><strong>6. ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI ĐƠN H&Agrave;NG</strong></p> <ul> <li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; c&oacute; t&agrave;i khoản của MB Bank</li> <li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng dưới 18 tuổi</li> <li>Kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng cung cấp chứng minh thư</li> <li>Chứng minh v&agrave; ảnh nhận diện sinh trắc học kh&ocirc;ng khớp</li> </ul> <p><strong>TỪ CHỐI THANH TO&Aacute;N CHO PUBLISHER TRUYỀN TH&Ocirc;NG SAI SỰ THẬT<br /> <br /> 7. QUY ĐỊNH VỀ H&Agrave;NH VI&nbsp;BỊ CẤM</strong></p> <ul> <li>Publisher kh&ocirc;ng được tạo fanpage c&oacute; chứa từ kh&oacute;a MB Bank - Ng&acirc;n h&agrave;ng Cổ phần Qu&acirc;n Đội v&igrave; g&acirc;y nhầm lẫn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> <li>Kh&ocirc;ng spam link affiliate l&ecirc;n Fanpage/group ch&iacute;nh thức của MB Bank.</li> <li>Quảng c&aacute;o phải tu&acirc;n thủ c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch của nền tảng cung cấp (Facebook, Google...). Kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c nguồn traffic xấu hoặc c&aacute;c c&ocirc;ng cụ spam link</li> <li>Kh&ocirc;ng được sử dụng c&aacute;c h&igrave;nh ảnh phản cảm, đả k&iacute;ch</li> <li>Kh&ocirc;ng được sử dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p gian lận; hoặc hướng dẫn kh&aacute;ch h&agrave;ng thực hiện việc gian lận, điền sai th&ocirc;ng tin...</li> <li>- Nghi&ecirc;m cấm sử dụng tr&aacute;i ph&eacute;p h&igrave;nh ảnh người nổi tiếng.</li> </ul>